ОТРЫВОК ИЗ ЭПОСА “АЛПАМЫШ”(на кыпчакском диалекте узбекского)

ОТРЫВОК ИЗ ЭПОСА “АЛПАМЫШ”
(на кыпчакском диалекте узбекского)

Әне Қаражан шонда қызларды көріп, байлардың қызы шұлар болса керәк, бір қарайын деп ат үстідә тұрып, үзәңгігә аяқты тірәп, мұрытыны бұрап, қызларға қарай берді. Хәлі [әлі] қызлар бұны көргән жоқ, ойнап-күліп, бір-бірігә хәзілләшіп, түртішіп, ойнашып, қызлардың Қаражанға қарап келятқан жайы екән.
Келятыр байдың қызы,
Асманда тұрған жұлдызы.
Балқы [мақпал] румалы [орамал] башыда,
Мончақ жарашар төшігә.
Қырқ кәнізі [құрбы] келәді,
Қарамай енді қашыға.
Әйні-йә [әне] он төрт йашыда,
Келятыр байдың қызы,
Қолыда бар-дыр қобызы.
Ройан [келсап] түйәді келігә,
Белбау буар белігә,
Менмән дегән жігітләр,
Су құйа алмаған қолыға.
Қарауыл болған нечәуі,
Мәктәпкә барған жолыға.
Салам беріп өтәді,
Әлгінчә ұчқан талыға.
Бармаң, қымаң, жәгітләр,
Қолыңыз тисә белігә.
Келятыр байдың қызы,
Қолыда бар-дыр қобызы.
Келеятыр хүрдәй боп,
Ақ баданы қардай боп.
Ұшырамаған шардай боп,
Бәрі дә қызлар бәрдәй боп.
Ешітмәгән сырдай боп,
Келеятыр байдың қызы,
Асмандағы жұлдызы.
Чашбауына қылдырған,
Қылдырған екән пілләдән.
Оқып та тәлім алған ма,
Мәктәптәгі молладан.
Пайда болған жүгәрмәк,
Қандай гәуһәр данадан.
Туғылар мекен яқшылар
Аталар мынан енәдән?!
Қолыңа тисә бойдақлар,
Таза боласың гүнәдән!
Келеятыр байдың қызы,
Асмандағы жұлдызы.
Келеятыр байдың қызы,
Қолыда чаңқобызы.
Тәріп қылайын сөз мінән,
Күйдірәді дә көз мінән,
Келеятыр байдың қызы,
Қашыда қырқ қыз мынан.
Қызлар келәр біргә-біргә,
Түшәнмәйсіз енді сырға.
Құлағыда тылла [ділдә/тіллә] сырға,
Келеятыр байдың қызы,
Қолыда бар-дыр қобызы.
Қызлар келәр чақ-чақлашып,
Енді қараң күлішіп,
Бір-біріні түртішіп.
Келеятыр сохбатлашып,
Тоқтап йатыр, келә(ді) қызлар,
Қаражанға көзі түшіп.